ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈမႄႈသၢႆ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၵူၼ်းၶီႇၵႃးၺႃးၺွပ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 09 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 03:00 ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၽႃႇၺႃး သုမ်ႉသႃလႃးမူႇဝၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ သွင်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး Maesaipress တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵႃးၽႃႇၺႃးသုမ်ႉသႃလႃးမူႇဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ − ၵူၼ်းၶီႇၵႃးတင်းမူတ်း မီး 16 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၢင်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း လႄႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ လႆႈပၼ်ၵႃႈၵႃးၵူၼ်းၵၢင်တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ငိုၼ်းထႆး 20,000 ပၢႆ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၵေႃႈ ၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးလမ်းၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉမိူဝ်ႈထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈသၼ်ၼႃး တၢင်းၵူတ်ႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဢမ်ႇယဵပ်ႇပရိၵ်ႈလႆႈသေ ၽႃႇၺႃးသုမ်ႉသႃလႃးမူႇဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶီႇၵႃးတင်းမူတ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ႁူမ်ႈပႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်မႃးၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉတႄႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၶီႇၵႃးၶဝ်လၢတ်ႈၼႄတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း−မႄႈသၢႆ၊ ၵႃးလမ်းၼႆႉလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း၊ ပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃးႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈသေ တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈႁူႉယဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼင်ႇၵၼ်၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁူႉၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉသေ တိုၵ်ႉၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်းၵႃး 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးၸၢႆး 11 ၵေႃႉ ယိင်း 5 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉသေ တေသိုပ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း