ၵႃးၸၢတ်ႈသႅင်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း မျႃႉဝတီႇ-ၵေႃးၵရဵၵ်ႉ သေ မီးၵူၼ်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 16:00 မူင်း မီးၵႃးၸၢတ်ႈသႅင်းမၢၼ်ႈ “ပုၼ်ႉၼေႇၶျီႇ” လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မျႃႉဝတီႇ-ၵေႃးၵရဵၵ်ႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးၸၢတ်ႈသႅင်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ မိူင်းမွၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းသေ ၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ တၢင်းငွၵ်းသူၼ်ပူႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မျႃႉဝတီႇ-ၵေႃးၵရဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ပရိၵ်ႈၵႃးပွင်ႇသေ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် Z.Rescue ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း ၸၢတ်ႈသႅင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ “ပုၼ်ႉၼေႇၶျီႇ”၊ ၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ၵႃး 2 လမ်း၊ ၵႃးဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းၸုမ်း ၸၢတ်ႈသႅင်း လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်၊ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း 28 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃး၊ သဵၼ်ႈတၢင်းသမ်ႉ လူင်းၵုင်းယၢဝ်း၊ ပရိၵ်ႈၵႃးပွင်ႇသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 5 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 3 ၵေႃႉ သမ်ႉပေႃးလႆႈၸၼ် ဢွၵ်ႇဢဝ်၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် တိၼ်ႇၵၢၼ်း ၺီႇၼွင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ၶဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း 28 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈသေ မီးၵူၼ်းတၢႆထင်တီႈ 5 ၵေႃႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆထိုင် 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 2 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၸၢင်ႈတေၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈလႆႈထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း