ၵႃႇတတ်ႉသီႇယၼ်ႇ ပၼ်ၸိုဝ်ႈ မိၵ်ႈမၢႆ Kimono ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်း လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်

ၵူၼ်းၶိူဝ်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ် ၵိမ်ႇၵႃႇတတ်ႉသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉမၼ်း ပၼ်ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ မိၵ်ႈမၢႆ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ Kimono Intimates ၼႆယဝ်ႉ။

သိူဝ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈ Kimono ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ 15 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ မႃးၼၼ်ႉ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ တၢင်းဝႂ် ၽိင်ႈထုင်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်မႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ၵိမ်ႇၵႃႇတတ်ႉသီႇယၼ်ႇ သမ်ႉ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇႁဵတ်း မိၵ်ႈမၢႆ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်း လႄႈ မီးလွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၶိူဝ်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ် တႅမ်ႈၼိူဝ် Social Media  ဝႃႈ လွင်ႈသႂ်ႇ မိၵ်ႈမၢႆ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵီႇမူဝ်ႇၼူဝ်ႇၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ လူလၢႆ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၽိင်ႈထုင်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်း လႄႈ တင်းၶူဝ်းၼုင်ႈ ၽိင်ႈထုင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵီႇမူဝ်ႇၼူဝ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ မိူၼ်ၵၼ် လႄႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်သင် သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိၵ်ႈမၢႆ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်း ဢၼ် ၵိမ်ႇၵႃႇတတ်ႉသီႇယၼ်ႇ ၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၼိူဝ်ႉတူဝ်ၶိင်းၵူၺ်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း