ၵႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလႄႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆတိူဝ်းလိူဝ်ၶိုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ တီႈမူႇၸေႊ

ယွၼ်ႉဝႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵိုတ်းပႂ်ႉၸႅၼ်ႇထႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼႃႈၽၵ်းတူလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ မွၼ်ငိုၼ်းပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႄႈ ၶၼ်ၵႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တိူဝ်းသုင်ႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းပွႆးၸႃးသေ လုၵ်ႉတၢင်း 105 လၵ်းၶဝ်ႈမႃးတင်း ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉၼႆႉ၊ ပွႆးၸႃးၶဝ်သမ်ႉ တူၺ်းတူၺ်းႁေ ဢဝ်ၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးလူင်းတီႈၸွၼ်ၸေႃႇ၊ ပေႃးယဝ်ႉ ပၼ်မၢႆတူဝ်ႇၵိၼ်ႇတီႈၼၼ်ႈသေ တီႈလႂ်လွတ်ႈၵေႃႈႁႂ်ႈႁေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလႄႈ တၢင်ႇၵေႃႉလႆႈၼွၼ်း သွင်သၢမ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈထိုင်ၸႄႈၵဝ်ႇ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၸဵဝ်းၽႅဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈပၼ် ပွႆးၸႃးၶဝ် ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ သွင်သႅၼ်ထိုင်သၢမ်သႅၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈ 105 လၵ်း သုၼ်ၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉသေ တႃႇတေၽႅဝ်တီႈ ၸေႊၵဝ်ႇ−သူၺ်ႇလီႇၼၼ်ႉ တေႁိုင်ယူႇမွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ လႆႈမွၼ်ငိုၼ်းဝႃႇ သင်ဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး၊ ၵူတ်ႇထတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၼိူဝ်ၵႃး ၸွမ်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မွၵ်ႈ (1000) လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်ၵူႈတီႈတီႈသေ တေၵႂႃႇသူင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်းမူႇၸေႊ− မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉၸႅၼ်ႇထႅဝ်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ−လႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ မိူင်းၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႆႈ 40 ထိုင် 50 လမ်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း တီႈဢေႇသုတ်း (20) ဝၼ်း ၸင်ႇတေထိုင်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ၊ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၵႃး၊ ၵႃႈၵိၼ်ၵႃႈယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − သင်ဝႃႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸတ်းၵၢၼ်လီလီ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃးတၢင်ႇလမ်း မႃးတတ်းၼႃႈၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ၵႃးႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉႁိုင်၊ ဢၼ်ၶၼ်ၵႃႈၵႃး ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈပႂ်ႉလၢႆဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းႁိုင်ၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၺ်း၊ သင်ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉႁိုင်ယဝ်ႉတႄႉ ၵႃႈၵႃးၵေႃႈတေယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈမူႇၸေႊထိုင်တႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၵႃး (12) မၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (14) သႅၼ်၊ ၵႃး (22) မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်း ၵႃႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈ 23 သႅၼ်ထိုင် 24 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ (12) မၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ ၵႃႈၵႃးၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 32 သႅၼ်ထိုင် 33 သႅၼ်၊ ၵႃး (22) မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ ၵႃႈၵႃးၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 45 သႅၼ်ထိုင် 46 သႅၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း