ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၼမ်မႃး တီႈလၢႆးၶႃႈ

ဝၢႆးသေဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၢၵ်ႉဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽႂ်မၼ်းယူႇၼႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်လွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် October 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းလဵင်ႉၵႆႇဝႆႉၸွမ်းထဵင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်ဢဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၺႃးလၵ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢႆး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵုင်းတီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈ (ၶဝ်ႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ လူတ်ႉငႃးယူဝ်းသီလမ်) တီႈၼႂ်းသိုင်ႇတၢင်းလင်ႁိူၼ်းၶဝ် ၽွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈသၢဝ်ၶဝ်သမ်ႉ မီးၵၢၼ်သေ ၵႂႃႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူတ်ႉႁၢႆယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၼမ်မႃး တီႈလၢႆးၶႃႈ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတိုၵ်ႉၼုမ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၶႃႈၵႂႃႇတူၺ်းၼႃးၶႃႈႁဝ်း ၽၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းၼမ်ဢၼ်မီးဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ 10-16 ၶူပ်ႇ ပႃးတၢင်းထူင်ၽိူၵ်ႇလူင်သေ ၵႂႃႇလၵ်ႉၵၢၼ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသမ်ႉ ၼိုင်ႈၸွႆႉ 500 ပျႃး ပိူၼ်ႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ “ၽွင်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸမ်ဢဝ်လႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႂ်ႉသူၼ်ဢမ်ႇမႃးတူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ တေႃႈၼင်ႇ ၶႃႈမႃးၼွၼ်းပႂ်ႉထဵင်လႄႈ ၽၢတ်ႇထဵင်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈယၢမ်း 18:47 မူင်းသေ ၶိုၼ်းမႃးမိူဝ်ႈယၢမ်း 19:04 မူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တၼ်းမႃးလၵ်ႉၵႆႇၶႃႈၵႂႃႇ 2 တူဝ်ယဝ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈမိူၼ်ႁၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းႁဝ်းတႃႇသေႇတေႉလူင်မေႃႉ သူၼ်ၶႃႈ မီးဢမ်ႇပေႃးၵႆ ၼွင်မိူင်းၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၽၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းမႃးတႄႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၶုၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းႁႃလွၵ်းလၢႆးလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း