ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် (Kamala Harris) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၼႂ်းဢေးသျႃးသေ ဢၼ်ႁွတ်ႇၽႅဝ်ဝႆႉယူႇဝႆႉ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းလူဝ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မေႃယႃလူင် မေႃယႃဢွၼ်ႇ/ၽူႈလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) ၶဝ် ယူႇၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵုမ်ႇလမ်းတိုၵ်းတေႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉတေႉယူႇသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ် Joe Biden ႁူမ်ႈပႃး တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ လွင်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်ႇတြႃး လႄႈ ႁႂ်ႈၽေႃႇသၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ Kamala Harris ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ  ၼႂ်းတွၼ်ႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈလၢတ်ႈပႃး လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈတင်းသွင်မိူင်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ Kamala Harris ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းဝႅတ်ႉ ၼၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၶႄႇ မီးလွင်ႈႁိမ်ၵၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႄႈ မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း Kamala Harris ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း Nguyen Xuan Phuc ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ Vo Thi Anh Xuan ႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း Pham Minh Chinh သေ Kamala Harris ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ သင်ဝႃႈဝႅတ်ႉၼၢမ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တေသူင်ႇၽုင်ႁိူဝ်းသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉလႆႈထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ယင်းလႆႈလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းဢီးတေႃႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၶႂၢၵ်ႈလႅၼ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း