ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်းၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ (7) လိူၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပႃး ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢႆလၢႆၵေႃႉသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ရၢတ်ႉသျႃးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး သႃႇၵျိတ်ႉသူၺ်ႉ (Sergei Shoigu) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးတႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း International Army Games 2021 ၼၼ်ႉသေ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၸူဝ်းဝိၼ်းယဝ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇၸူဝ်း ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတပ်ႉပႆလိၼ်လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸူဝ်းဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈပၢင်ပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ၽၢႆႇသိုၵ်း၊ ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ႁူမ်ႈတင်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၸူဝ်းဝိၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တႃႇၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵေႃႉဢွၵ်ႇမႃးသူင်ႇၸူဝ်းဝိၼ်း ထိုင်တီႈႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း International Army Games 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 August 2021  ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 4 September 2021 တီႈဝဵင်းလူင်မွတ်ႇသၵူဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၼၼ်ႉ မီးလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ တပ်ႉပႆလိၼ် လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသၼၢႆႇပိူဝ်ႇမိုဝ်းမႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ် ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇယဝ်ႉ ဝၼ်းထီႉ 22−28 August 2021 ၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးယင်းပၢႆၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ၼႄၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ International Military and Technical Forum, ARMY 2021 သေ ၼႄၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇလၢႆလၢႆမဵဝ်း၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇဢေး  ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉၵႆႉၵႂႃႇတီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးသေ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇလၢႆလၢႆမဵဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း