ၵႅမ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ RCSS/SSA သူင်ႇပၼ် ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်

ယူႇတီႈ ၵႅမ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး ႁွင်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/မိူင်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၽႄ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး  ပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သေ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် 80 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ RCSS/SSA သူင်ႇပၼ် ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 September 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ဢူးယႄးၼၢႆႇ ၵႅမ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ “ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ  ႁႂ်ႈပၵ်းတႃဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း RCSS/SSA သေ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ၊ လွင်ႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႁူႉၸွမ်းၶဝ်ယူႇ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ႁဝ်း လူဝ်ႇမေႃႁဵတ်းၵေႃႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် သေ ထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇမႃးလီလီ ႁင်းၽႂ်မၼ်း” ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၵႅမ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ RCSS/SSA သူင်ႇပၼ် ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် September 2019 ဢူးယႄးၼၢႆႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၸုမ်းၽၢႆႇတိမ်းတၢမ်းၶတီး  CID  ၊ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢၼ်ႈ (ၸၸၸ) ၊ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း (ၸယၽ – SP) ၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ပိုၼ်းတူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း) ထိုင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွင်ႇမီး ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း