ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (1) ၽူႈပွင်ၵၢၼ် (E.C) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူႉသဵင်ႈ

ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (1) ၽူႈပွင်ၵၢၼ် Executive Committee (E.C) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇ ၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်တပ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 November 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 17:30 မူင်း ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ ၵႅမ်ႈၽူႈ ၼမ်းၼႂ်း (1) ၽူႈပွင်ၵၢၼ် Executive Committee ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်း ဢႃႇယု (38) ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်းဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ တိတ်းၸပ်းဝႆႉ တၢင်းပဵၼ်တပ်းသေ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေးမႃးယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ တၢင်းပဵၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶႅၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းမေးၼၢင်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ယွမ်ႇ (6) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸၢႆးဢွၼ်ပိုၼ်းတႆး ၽူႈပွင်ၵၢၼ် (E.C) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ယိၼ်းသေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉလႄႈ တီႈၼႂ်း Facebook Page SNLD Namkham ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ဝိၢၺိၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁွတ်ႈတီႈလီၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း