ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလူတ်ႉၾႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃး ၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 01:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 03:30 မဵတ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ပူႇႁဵင် ၊ ပူႇၵႄႇ ၊ ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တၢင်းလူတ်ႉၾႆး တေလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်းၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလူတ်ႉၾႆး မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇလူလွမ်ထတ်းထွင်သၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် EIA ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇၺုၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈပူးၶႃး တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ (1) ပေႃးတေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆး တႄႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ထိုင်ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ တေလတ်းႁူၺ်ႈလွႆ လႄႈ ႁႆႈၼႃးႁဝ်း တေလူႉသုမ်း လွင်ႈလူႉသုမ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈၶႆပၼ် ၊ (2) ၶူၺ်လိၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးယွၼ်ႉႁဵတ်း တၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ၼႆ ၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်း လႆသႂ်ႇႁႆႈၼႃးႁိူၼ်းယေးႁဝ်းလႄႈ ၽႂ်သမ်ႉတေဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းပၼ် ၊ (3) လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တၢင်ႇၶီႈလိၼ် လႄႈ တၢင်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆ တၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼၼ်ႉ တေမႃးတႆႇ ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈႁဝ်း လႄႈ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်တေဢုင် ပေႃးၶၢဝ်းႁႅင်ႈပဵၼ်ၶီႈၽုၼ်ႇမုၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ၊ (4) မိူဝ်ႈတေႃႈၵႅတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈသုမ်းႁႆႈၼႃးႁဝ်းယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉတေၶိုၼ်းႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးထႅင်ႈၼႆတႄႉ လႆႈမႆႈၸႂ်မိူဝ်းၼႃႈ ၵူဝ်ၶႄႇမႃး ဢူမ်ဢိုၼ်ဢဝ်မိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉ ၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈတႄႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းဢွင်ႇမိၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးတူၼ်ႈႁုင်း တွၼ်ႈထၢမ်ဝႃႈ (1) သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼႆႉ တေႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ် တေဢဝ်တၢင်းၵႂၢင်ႈလိၼ်ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ် ၊ (2) ပေႃးႁဵတ်းယဝ်ႉ တႂ်ႈသဝ်တၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းတေလႆႈၶိုၼ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၼႂ်းမၼ်း လႆႈႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလူတ်ႉၾႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢူးထေးလႅင်ႇ လႄႈ ဢူးၵျေႃႇၸႂႃႇတိၼ်ႇ (ၽႆၢႇလူလွမ်ထတ်းထွင်သၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် EIA ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈၶေႃႈထၢမ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ လီၶဝ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉ တေဢဝ်ၶေႃႈထၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေတၢင်ႇထိုင် ၽွင်းလူင်ႁဝ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇပၼ်လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ သိမ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵႂႃႇ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢမ်ႇယွမ်း သွင်ပၢၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ ၊ တၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ CREEC လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈ 22 October 2018 ၼၼ်ႉသေ တေတႄႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လတ်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ ၊ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ Kunming ၶုၺ်းမိင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇလူင်းတႅၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ၶုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ဢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး တေလတ်းၽၢတ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈ လူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ဢၼ်လႆႈႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼႂ်း မူႇဝၢၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးတႄႉ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈ
သွင်ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း