ၵ ၶ င လႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးဢၼ်ၶိုၼ်ႈၼႃႈတိူဝ်းတွၼ်းမႃး မီးသင်?

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၸိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူႈ လွင်ႈ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸင်ႇလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ လုတၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးတၢင်းၼမ်၊ ၶူဝ်းၶွင် ငိုၼ်းၶမ်းၼႆၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၊ တႆးႁဝ်းၵွတ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ် ယူႇၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတႆးဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်း မႃးႁိမ်ၵၼ်တီႈယူႇၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇပူၵ်းတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈ ႁၼ်သုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းတႆးဢၼ်ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးမႃးၶၢဝ်းႁိုင် ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၊ သင်သိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇလၢႆးၵဝ်ႇလၢႆးလဵဝ်တႄႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ပဵၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ ငိုၼ်းၶမ်း ပဵၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလီၵေႃႈပဵၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ ၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႆၵေႃႈပဵၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၸိူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈယွင်ႇ မဝ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၽူႈၶဵၼ်သၢင်ႈၶိုၼ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးဢမ်ႇမီးဝၢၼ်ႈ မီးမိူင်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈတႄႉတႄႉ တႆးႁဝ်းၶႃႈ ယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး 70 ပီႊမိူင်းယဝ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၶႃႈႁႅမ် ၵၼ်ႉၸၼ် ဢဝ်တၢႆၼင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼူၵ်ႉ မိူၼ်မူတ်ႉ ဢွၼ်ႇ မိူၼ်သတ်းဢွၼ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းႁႃးမိူဝ်ႈလဵဝ်လီပဵၼ်တႆးဢၼ်လႅတ်း သႅဝ်း လီပဵၼ်တႆးဢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လီပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်း၊ ပိူၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးမိူင်းၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမီးမိူင်းမႃး ၊ ၶႃႈႁဝ်းတေယုၵ်ႉၼႄပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ပွတ်းပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵျူး ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉ ဢိတ်ႉသရေး ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း သေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၼႄ ၵႃႈၶၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉၽဵင်ႇ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈ ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် တၢင်းႁတ်းႁၢၼ် ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း။ လွင်ႈၼပ်ႉယမ် ၶူဝ်းၶွင်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၼႄပၼ်ဝႃႈ သင်ႁဝ်းႁတ်းႁၢၼ် ၸွမ်းလွၵ်းၸွမ်းလၢႆး သင်ႁဝ်းမီး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် ႁဝ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း  တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵေႃႉလႂ် ၽႂ်ၵေႃႈယႃႇ တိုၼ်းၶႂ်ႈၸၼ်ၶႂ်ႈသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမႃးပဵၼ်ၸႂ် ယူႇၽၢႆႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၼမ်ႉၼၵ်းသေ ဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈ မႅပ်ႈလိၼ်ႉႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၸမ်တၢႆယူႇယဝ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးသူၼ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၶဝ် လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းလီၸႂ်လဵၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း တႄႇဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၶွမ်ႇမၼိတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႆႉ တၢင်းႁၼ်တႆးႁဝ်းၼႆႉ ပိူင်ႈၵၼ် ငၢၵ်ႈတႅၵ်ႇႁၢင်ႇၵၼ်မႃးၵႆတႄႉတႄႉ ၊ ႁဝ်းႁၼ်ပွတ်းတေႃႇၵၼ် ထွတ်ႇသိူဝ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈႁၼ်လင်ၵူၺ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမေႃၼပ်ႉယမ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇႁဝ်း ၼၼ်ႉတေဢမ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်လႆႈ။

ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တႆးႁဝ်းၶႃႈၵူႈၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉဝႃႈ  ႁဝ်းႁႃးႁူႉတူဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လီဢွၼ်ၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူႉတူဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတင်းၼႃႈ ႁူႉတူဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လီလႅၵ်ႈလၢႆႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ် တေပဵၼ်လွင်ႈလီတႃႇဝၼ်းတင်းၼႃႈယူႇ ၊ ယၢႆႈၵၼ်ၸၢင်ႈလု ၸူႉၵၼ်ၸၢင်ႈယႂ်ႇ သင်ႁဝ်းႁႃးၵုမ်ႇတိုၵ်း တေႃးၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးပေႃးၼႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွၼ်းၶေႃ ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတိူၵ်ႈတၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉၵႃႈပူၼ်ႉမႃးသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး တေလႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်းၵၼ် မႃးယူႇ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸမ်လုၵွႆလႄႈလုၵွႆၵူၼ်ႇပင်း မႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၊ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ်ၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝႆႉၵူၼ်းထၢၼ်ႈသုင် လႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ လီဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈမဝ်းၸွမ်းဢႃႇၼႃႇ မဝ်းၸွမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢွၼ်ႇဢိတ်းဢွတ်း ယႃႇမဝ်းၸွမ်း ငိုၼ်းတွင်းၸွမ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ယူႇလူင်တူဝ်လိုမ်းၶိင်း ဢမ်ႇတင်ႈတူဝ်သင် ဢဝ်မိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈဝူင်ႈၵၢင် ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃလီဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်း တင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းတင်းၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း တိုၵ်းတင်းပၢႆၵမ် တိုၵ်းတင်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢဝ်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႇသူႈ ဢဝ်ၶိုၼ်းလွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵင်းၵၼ် ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈမႃးသုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၶေႃ တေၶႅမ်ႉထၢၼ်ႇလႂ် ႁဝ်းႁႃးတေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ႁဝ်းၼႆႉ မိူင်းၼိုင်ႈ လႄႈ တီႈၼိုင်ႈ ႁူႉတိုၼ်းမီး ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း သုၼ်ႇလႆႈႁင်းၶေႃၶေႃ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၼၼ်ႉယူႇ၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ မိူင်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်မႃး ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၢၼ်ႈၶဝ်ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးမႃး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼမ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၵိၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဵမ်လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ် ဢူၼ်မေႃးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း ယွၼ်းၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ယူႇမႅၵ်ႉမႅၵ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၵူၺ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပေႃးတေဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႆႈ ၵူဝ်မိူင်းတႆး ၽၢတ်ႇၽေဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ယိူင်းဢၢၼ်း ဝႆႉၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၵမ်းဢိတ်းၵမ်းဢွတ်း ယႃႉႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽၢတ်ႇၽႄၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸင်းတႆးၶိုၼ်း ဢဝ်လွင်ႈၼႃႈတီႈ ၼႃႈလိၼ် ၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးလွၵ်ႇဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂင်မဝ်းၸွမ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်ၼႃႈ တႃၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ယွၼ်ႉလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမီးႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလီမီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵွၼ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁဝ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်းၼႆ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉတေၼၢၼ်းထိုင်တီႈ ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူၺ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းဢဝ်မိူင်းၶိုၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈမီးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇ ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၶတ်းၸႂ်မႃး ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၸုမ်းလဵဝ် ၸင်ႇတိုၵ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်း တိုၵ်းဢဝ်လႆႈမိူင်းမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ဝႅတ်ႉၼၢမ်းမီး 2 ၸုမ်း ၸုမ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းလိုပ်ႈလမ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵမ်းလိုၼ်းမႃးသမ်ႉ မႃးၶွၼ်ႈ ႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်သေ တိုၵ်းပေႉၶိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းႁႃး လီဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်သုၼ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ လိူဝ်သေၸုမ်းၽႂ်မၼ်းယူႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇမီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ လူဝ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈပႃး လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸင်ႇတေလႆႈၶၢမ်ႇၸၢမ်ႇလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၸင်ႇတေလႆႈၸၢမ်ႇလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈ−ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ

ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈသဵင်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသဵင်ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း