ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ

ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈသွႆးမမ ၼႆၵေႃႈႁွင်ႉလႄႈ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီယူႇယဝ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း သူင်ၵိၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵိၼ် ဢၼ်ႁႅင်ႈ၊ ဢၼ်တူမ်ႈ၊ ဢၼ်ၶူဝ်ႈ၊ ဢၼ်ၸႄႈ ၵိၼ်လၢႆႁိုဝ် ၵိၼ်ၵပ်းၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတင်းၼမ်ယူႇ လိူဝ်သေ ၵိၼ်လႆႈလၢႆလၢႆမဵဝ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵေႃႈငၢႆႈ ဢမ်ႇလႆႈသုၵ်ႉယုင်ႈသင်၊ ႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ငၢႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ႁဝ်းတေႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းပၼ်ၽွၼ်းလီတင်းၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတင်းပၢႆးယူႇလီတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၽွၼ်းလီသင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ−

 1. ထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ

ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၼိုင်ႈထူင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရသင်ၵႃႈႁိုဝ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၵူၺ်းၼႆ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတေဢမ်ႇႁပ်ႉထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ၸုပ်ႇထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရ တီႈတၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းလႆႈထႅင်ႈယူႇ။

 1. မီးသၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ

သၢၼ် Styrofoam ပဵၼ်သၢၼ်ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်လႆႈတီႈ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼႂ်းၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈထူပ်းႁၼ်ပႃးယူႇယဝ်ႉ။ သၢၼ်ၶေးမီးၼႆႉ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ် သႄးလ်ၵႅၼ်ႇသႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈယႂ်ႇမႃးလႆႈဝႆးသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇဢၼ်ပဵၼ်ၵွၵ်းၼႆၸိုင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းမီးသၢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ လႆႈလၢႆပုၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. ပဵၼ်ၽေးတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉ

မႄႈပႃးတွင်ႉတင်းလၢႆ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉတေႉတေႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရ တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ထၢတ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉပႃးယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပၼ်ၽွၼ်းလီ တေႃႇပၢႆးယူႇလီႁဝ်းၼၼ်ႉ လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။

 1. ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီ

သမ်ႉဝႃႈၼႂ်းၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ တေမီး ထၢတ်ႈၶႆမၼ်း၊ ထၢတ်ႈလဵၵ်း လႄႈ ထၢတ်ႈ Fiber ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းမီးၶေးၼမ်လႄႈ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်း တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ပၼ်ႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းမိုတ်ႈၸွမ်းလွင်ႈၵိၼ် တၢင်းၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေၶၢတ်ႈထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇႁႃႇရၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 1. Sodium ၼမ်

ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ မီးထၢတ်ႈ Sodium ၽတ်ႉၽဵင်ႇယူႇတီႈ 2,000 မီႇလီႇၵရမ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈထူင် ပဵင်းတၢၼ်ႇ Sodium ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၵိၼ်တႃႇၼိုင်ႈဝၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ Sodium ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၼမ်မႃးလႄႈ သင်ဝႃႈ Sodium ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တႂ်ဝၢႆး၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် လႄႈ တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ပီး

တၢင်းၵိၼ်မဵဝ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈသွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးငၢႆႈမႃးယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးပႅင်ႈလႄႈ Sodium သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵႂ်ႈမႃး၊ မီးၼမ်ႉၼၵ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႆႉဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းပီးမႃးငၢႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

 1. တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇ(ႁူင်းၶဝ်ႈ)

ၸွမ်းလူၺ်ႈၼႂ်းၶဝ်ႈသွႆးၼၼ်ႉ မီးပႅင်ႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၶႆမၼ်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၶိုတ်ႈယၢပ်ႇသေ ယင်းမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈထိုင်သႆႈလႄႈ ထၢတ်ႈၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႆႈလႆႈယၢပ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်မီးပၼ်ႁႃႁူင်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတေႉတေႉယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်

ထၢတ်ႈ Propylene Glycol မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆးသေ တေၵႂႃႇသုၵ်ႉယုင်ႈၵဝ်းၸွမ်း ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူင်ႉသၢင်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်သွၼ်ႉမႃးလႆႈငၢႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

 1. လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ်ယွမ်းလူင်း

သၢၼ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၶဝ်ႈသွႆးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ် ယွမ်းလူင်းသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်တႃႇသေႇၼႆ  လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေယွမ်းလူင်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးမႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ လိူဝ်သေဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီယဝ်ႉ ယင်းပၢႆတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီ လၢႆလၢႆလွင်ႈထႅင်ႈလႄႈ သင်ငိူင်ႉလႆႈၼႆႉလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီမေႃၵိၼ်ပၼ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ−

 • လူၵ်ႈသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆးယဝ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉဢၼ်ႁဝ်းလူၵ်ႈၼၼ်ႉထွၵ်ႇပႅတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်း ထၢတ်ႈ Sodium လႄႈ ၶႆမၼ်း။
 • ႁုင်ၵိၼ်လေႃး တၢင်ႇမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်း၊ ၼိူဝ်ႉ၊ ၶႆႇ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ဢမ်ႇသႂ်ႇၶေးမၼ်းႁႂ်ႈပေႃးမူတ်း။
 • ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေးလႄႈ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆးမၼ်းမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။
 • ဢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉႁႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1 ထူင်/ၵွၵ်း ၵူၺ်း လႄႈ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈပူၼ်ႉ 2-3 ပွၵ်ႈ။
 • ဢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈသွႆးႁႂ်ႈပေႃးမူတ်းသဵင်ႈ။
 • ဝၢႆးသေၵိၼ်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်မၢၵ်ႇမႆႉၸွမ်း။

ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈၸႂ်ၵိၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ သမ်ႉဝႃႈလႆႈၸႂ်ၵိၼ်သေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးဝႃႈၵိၼ်ၼႆ ၵိၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉ လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ https://pantip.com/topic/31546069  https://www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း