ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢၼ်လႆႈသူင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၽွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် ဢွၵ်ႇႁူင်း ပူင်းပၢတ်ႇယဝ်ႉသေ လူဝ်ႇၶၢႆလႆႈၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢၼ်လႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ ၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇၼႂ်းပီႊၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ် မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶဝ်ႈသၢၼ်လီ လႄႈ ၶဝ်ႈမဵတ်ႉႁၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇၼႂ်းပီႊ 2021-2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 – 15 October 2021 ၼႆႉ  မီးယူႇ 58,000 တၢၼ်ႇတူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 18.943 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉ 2020-2021 ၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်လီ လႄႈ ၶဝ်ႈမဵတ်ႉႁၵ်း ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မီးယူႇ 36,000 တၢၼ်ႇပၢႆ လႆႈသၢင်ႉငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးယူႇ 13 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃးဢွၵ်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉသေ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၵူၺ်းသေ တူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်လႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၵေႃႈ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ် မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသၢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈတူၵ်းသေ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ သမ်ႉသုင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈတိူဝ်းၼမ်မႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မီးသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ လႄႈ တေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်းသွင်သဵၼ်ႈၼႆႉသေ သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆယူႇသေတႃႉ တႃႇၼႂ်းပီႊၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင် ယွၼ်ႉလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢၼ်ၸွမ်းမႃး ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႆႈမီးလွင်ႈၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ဝႆႉယူႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၶဝ်ႈသၢၼ်လီ ၶဝ်ႈမဵတ်ႉႁၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆပၼ်မိူင်းၶႄႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢႆႇပၼ်မိူင်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇႁူမ်ႈပႃး သူင်ႇၶၢႆထိုင်ပၼ်တၢင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ဢႅပ်ႉၾရိၵ လႄႈ တၢင်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း