ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ႁွတ်ႈထိုင်မိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လွႆႁူၼ်းယဝ်ႉ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်း ဢဝ်ၽၵ်းႁႅင်ႈ သူင်ႇထိုင်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈလွႆႁူၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၽႃႈယၢင်၊ မၢၵ်ႇထၢတ်ႈ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ ၽၵ်းဢၼ်ဝႆႉလႆႈၶၢဝ်းႁိုင် လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆ လွင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 2,200,000 (သွင်လၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်) ပျႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈလွႆႁူၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၼႂ်းမိုဝ်းၵေႃႉသိုၵ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈၸုမ်းဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် မိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 (ႁႃႈသႅၼ်) ပျႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူၼ်ၵၼ်လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းၸၢႆႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလွႆႁူၼ်း လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈလွႆႁူၼ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 1 June 2021 သိုၵ်း SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA ၵူႈဝၼ်းလႄႈ မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶိုၼ်ႈလွႆႁူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း