ၶိတ်ႇၾႆးပိူင်းတူၺ်း ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတႅၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် မိူဝ်ႈဢဝ်ၾႆးၶိတ်ႇပိူင်းထွင်ႇတူၺ်း ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုဝ်ႉမႃးသေ ထႅမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတႅၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:50 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးၾႆးမႆႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်ႉ ဢိူင်ႇၵေႃႇၶျၢင်ႉတႆႉ ဝဵင်းၵေႃႇၶျၢင်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတရၢတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵႂႃႇထိုင်ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ၽေးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်မႆႈတင်းလမ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁိမ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် လူမ်ႉတၢႆဝႆႉၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု 25 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၸၼ်ထပူးရီး ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းၵေႃႇၶျၢင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႃႈတေပဵၼ်ၽေးၾႆးမႆႈၼႆႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ် လူႉတၢႆၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ သႂ်ႇၼႂ်းတဝ်ႈၵေႃႇမႃးသေ ထႅမ်သႂ်ႇၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၶိတ်ႇၾႆးၶိတ်ႇ ပိူင်းထွင်ႇတူၺ်း ဢွမ်ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ ၾႆးၵေႃႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈသေ လႆႈယိၼ်းသဵင် တႅၵ်ႇၼိုင်ႈၵမ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးလႆႈလၢမ်းမႆႈပႃးမၼ်းၸၢႆးၼင်ႇဝႆးၽႂ်း၊ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆးယူႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၸွႆႈဢသၢၵ်ႈ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၼၼ်ႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ သႂ်ႇၼႂ်းတဝ်ႈၵေႃႇသေ တမ်းၶၢႆၵၼ် ၸွမ်းၽင်ႇတၢင်း ပေႃးမီးၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႆႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၽၢႆႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၵေႃႉဢၼ် ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ လူတ်ႉၵႃးၵူႈၵေႃႉ မီးလွင်ႈၾၢင်ႉ (သတိ) ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း