ၶုၼ်ႇၸဵင်ႇသူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း “ယလလၽ” လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း “ယလလၽ” ၶုၼ်ႇၸဵင်ႇသူၺ်ႇ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၸုမ်း “ယလလၽ” ဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇၸဵင်ႇသူၺ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ (08:00) မူင်း ၽွင်းဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ (89) ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

ၽူင်းၼၢႆႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2) ၸုမ်း “ယလလၽ” လၢတ်ႈဝႃႈ − ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ် ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ႁတ်းႁတ်း ႁၢၼ်ႁၢၼ်သေ တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်လီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၸႃႇပၼမၼ်းၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထီႉလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တူၺ်း ၼႂ်းၸုမ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸုမ်း “ယလလၽ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း “ယလလၽ” ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းပီႊ 1968 ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 1973 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း “ယလလၽ” တႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်း ၸုမ်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၵပ “ယလလၽ” (လႅင်) လႄႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ပၵပ “ယလလၽ” (ၶၢဝ်) ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႆႉယၢမ်ႈလႆႈယိၼ်းဝႃႈ ပဢူဝ်းလႅင် လႄႈ ပဢူဝ်းၶၢဝ်သေ ဝၢႆးမႃး “ၸုမ်းယလလၽ” (ၶၢဝ်) ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း (PNO) ပႅတ်ႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇ “ၸုမ်းယလလၽ” (လႅင်) တႄႉ သိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2007 ၼၼ်ႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ “ၼဢၽ” လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇသၢႆမၢႆ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2007 လိူၼ် July (လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း) ဝၼ်းထီႉ 26 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း