ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပႃး ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးမႃး ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၶဝ်ႈထိုင် ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝ မိူင်းတႆး ၊ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး ၊ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး ၊ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၸွႆႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ SEA ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈတင်ႈၶိုၼ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ SEA ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ 4 ၶေႃႈ (1) တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ (2) တႃႇပူၵ်းပွင် ပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ လၵ်ႇသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၊ (3) တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လႄႈ ၶူးသွၼ် ၊ (4) တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 July 2017 သေ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ ႁိူၼ်းႁူမ်ႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း

ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း Sustainable Education Aids – SEA ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မၵ်းမၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၼႆယဝ်ႉ ၊ တင်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽၢႆႇၼမ်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ လႆႈႁူမ်ႈႁႃ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇႁဵတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် လွႆတႆးလႅင်း ၊ ႁူမ်ႈႁႃလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၶူဝ်းၶွင် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ  ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းတႆးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူင်းထႆး 081,764,5510 ၊ 092,402,4333 ၊ [email protected] လႄႈ တီႈၵပ်းသိုပ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၵိုၵ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း