ၶူဝ်မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆးတႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းထႆး လႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢူးမျိၼ်ႉၼၢႆႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ၽၢႆႇထႆးၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇလွင်ႈ တႃႇတေၽုၺ်ႇၶူဝ်ၶိုၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သင်၊ ၶဝ်ၵေႃႈထၢမ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပုၼ်ႉတၢင်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵုမ်းထိင်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး−မိူင်းတႆး ၶူဝ်မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 (လိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃးသေ ဝၼ်းထီႉ 23 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တဵမ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) လိူၼ်ယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဢၢၼ်းၶိုၼ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၶူဝ်မၢႆ (1) မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈၵဵပ်းတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၵူတ်ႇထတ်း၊ ၵုမ်းထိင်း၊ ႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ ယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈၶိုၼ်း ၶူဝ်မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်သွင်ၽၢႆႇ၊ လွင်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ လွင်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးၶၢဝ်းတၢင်း (80) ဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆသမ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ (15) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃး လွင်ႈဢၼ်တေႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ပီႊၼႆႉ ပေႃးတေဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶိုၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီႊၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − U Htun Maesai facebook

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း