ၶူဝ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် လႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ယွၼ်ႉၶၼ်ၵုၼ်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်

ၽွင်းၶၢဝ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢွၵ်ႇၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇတူၵ်းလူင်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉထႅင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2021) ၼၼ်ႉမႃး မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈၼိုင်ႈၸွႆႉၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 100 ပျႃး၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶၢဝ် ၼိုင်ႈၸွႆႉ မီးယူႇ 50 ထိုင် 100 ပျႃး ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း (မုင်ႇလႃႇထုၵ်ႈ) ၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ မီးယူႇ 35 ပျႃး ၵူၺ်းသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇၶိူဝ်၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉၶဵဝ် ႁူမ်ႈပႃး ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် တၢင်ႇမဵဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသေ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းတိုၼ်း (ဢလၢင်း) ဢၼ်လူင်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶၢဝ်၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း(မုင်ႇလႃႇထုၵ်ႈ) ၼႆႉ ပၼ်လၢႆလၢႆၵူၺ်း ပေႃးလႆႈမွၵ်ႈ 500 ပျႃးၵူၺ်းၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယႃႇဝႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းတိုၼ်း (ဢလၢင်း) ဢၼ်လူင်းတိုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႃႈ တႃႇၵႃႈတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ လႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်း ၽင်ႇတၢင်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉၼႆ။

Credit : photo owner
Credit : photo owner

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႇပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉတႄႉ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈၼႆႉ ၼိုင်ႈၸွႆႉ တိုၵ်ႉၶၢႆလႆႈယူႇ မွၵ်ႈ 1,300 ထိုင် 1,500 ပျႃးသေ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း (မုင်ႇလႃႇထုၵ်ႈ)ၼႆႉ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈ 500 ထိုင် 700 ပျႃး ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢႃႇလူး ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶၢဝ် လႄႈ ၶူဝ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် တၢင်ႇမဵဝ်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈၸွႆႉၼႆႉ ၶၢႆလႆႈ 700 ထိုင် 1,000 ပျႃး ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈသူၼ်ၶၢႆပၼ် ၸဝ်ႈပွႆးယူင်ၼႆႉ ၼိုင်ႈၸွႆႉ တေလႆႈယူႇ မွၵ်ႈ 50 ထိုင် 80 ပျႃးၵူၺ်းသေ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉလႆႈသိုဝ်ႉၼိုင်ႈၸွႆႉ ႁဵင်ပၢႆယူႇ ၸဝ်ႈသူၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်သမ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇသေ ၵူၼ်းၵႃႉ ၸဝ်ႈမီးငိုၼ်းၶဝ်ၵူၺ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇတူၵ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၵူၼ်းၵႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈပွႆးယူင်ႇ ၶဝ်တႄႉၵေႃႈ ပၼ်လွင်ႈတၢင်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ မၢၵ်ႇၶိူဝ် ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶၢဝ် လႄႈ ၽၢၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း (မုင်ႇလႃႇထုၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းသေ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ပၢင်လွင်း၊ ၵလေႃး (ၵၢတ်ႇလေႃႉ)၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉသူမ်းယွၼ်ႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ႈဢွၵ်ႇသေ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ် လႆႈလူႉသုမ်းတိုၼ်းလင်းပွၵ်ႈၼႆႉလႄႈ တႃႇပီႊၼႃႈၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တေလူတ်းလူင်း ၽွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း