ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ သွၵ်းတိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶၢင်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ လႄႈ ယႃႈယႃ တင်း ငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ သွၵ်းတိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း သိုဝ်ႉ/ႁဵတ်း ပႃႁႅင်ႈၶူဝ်ႈ (ပႃလၶျွင်ႇ) 100 ၸွႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,400,000 ပျႃး လႄႈ  ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶၢင် သိုဝ်ႉသွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ်တင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 960,000 ပျႃး သေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS လႆႈသိုပ်ႇဢဝ်သူင်ႇႁွတ်ႈထိုင် တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ သွၵ်းတိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႆႈႁပ်ႉတင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 3,000 ယွၼ်ႇ။ျၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 February 2021 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,110,000 ပျႃး ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တႃႇသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ် မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူၼ်ၵၼ်။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ သွၵ်းတိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6-7 February 2021 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လႄႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တႃႇ 2 ဝၼ်း၊  ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊ ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လႆႈသိုဝ်ႉသိူဝ်ႈၶႅၼ်ပွတ်း 600 ၽိုၼ်၊ ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈ (မဵဝ်းသိုၵ်းၸႂ်ႉ) 500 ဝၢၼ်ႇ၊ ၸေႃႉ 500 လူင်ႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 10,000,000 ပျႃး လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ် ပပ်ႉပဝ်ႇ 300 ပပ်ႉ၊ ၵမ်တႅမ်ႈ 300 လႅမ်ႈ လႄႈ မူင်တိၼ် 500 ၵူႈ၊ ထႅင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈ 150 ဝၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ သွၵ်းတိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ယိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈၵေႃႉ/ၵူႈၸဝ်ႈ တီႈဢၼ်ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း