ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း RCSS/SSA လီငၢမ်းယဝ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၼိူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸူႉတုမ်ၵၼ်လႆႈငိုၼ်းထႆး 1,000,000 (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ) ပျႃးသေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း RCSS/SSA လီငၢမ်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20  March 2021 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉပႃဢႅပ်ႇ၊ ၽၵ်းသူမ်ႈၽဵတ်း၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈဢုတ်ႉ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶေႃႈ၊ ႁူဝ်ၽၵ်းပိုၵ်ႉသူမ်ႈ လႄႈ ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 1,550,000 (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ) ပျႃးသေ ဢဝ်သူင်ႇပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႉသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈဢဝ်ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း