ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ် မီး 125,000 ပၢႆယဝ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မီး 125000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 May 2021 ၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆဝူင်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႃႉၵႂႃႇ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်  ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 May 2021 ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင်) ထုၵ်ႇသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ 125,000 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၺ်ႇၺႃႇ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးယူႇ 430,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ပႃးၸဵမ်ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ 19,500 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM သေ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ− ၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉၵူၺ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶူးသွၼ်ၶဝ် လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ၊ သင်ဝႃႈၶဝ် လိုပ်ႈၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ပႅတ်ႈမူတ်းၼႆၵေႃႈ တႃႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယင်းပၢႆထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃးဝႆႉပႃး လူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ပႃႇမွၵ်ႉၶၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းဢၢၼ်းၶတ်းၸႂ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 June 2021 ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းလူင်ၼႆႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇၵႂႃႇဢၢပ်ႈၵျွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၼ်းထီႉ 24−31 May 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ် 673 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 428 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ 104 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ 166 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 208 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 229 ၵေႃႉ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 276 ၵေႃႉ၊ မၢၵ်ႇမၢင် 39 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 23 ၵေႃႉ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ 55 ၵေႃႉ၊ မိူင်းတူၼ် 32 ၵေႃႉ၊ မိူင်းပဵင်း 78 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 17 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယွင်း 72 ၵေႃႉ၊ မိူင်းလႃး 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း