ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19

တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႆသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 July 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 July 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 20 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်လူၺ်ႈလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူၼ်ၼင်ႇ သုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်းႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ တႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ် လႄႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈယၢၼ်ၵႆၵၼ် 6 ထတ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 July 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ပဵၼ် Between Borders Germany and John Pohl from Thailife Foundation, Germany လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 639 ဢၼ် ၸႅၵ်ႇပၼ်တီႈ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် 28 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 611 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလႆႈလီလီ ဢိၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း