ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတတႆး 2 ၵေႃႉ လႆႈၶေႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးသေတႃႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈသိုပ်ႇတေႃႇသူႈလိူင်ႈ (အမှု)

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်း ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတတႆး ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵုမ်းၶင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 September 2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ လႆႈၶေႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ(အာမခံ)သေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လွင်ႈ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ယဝ်ႉ လႆႈၶေႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႄႈ ပွႆႇပၼ် ၊ တၢင်းၽိတ်းတႄႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ 2 ဢၼ် ၊ တၢင်းၽိတ်း လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ (ဝေႃး)ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ မၢႆမီႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၼႆသေ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတႆး ၊ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၊ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉဢမ်ႇပေႃးလႅၼ်ႇ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီလီ လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီသေဢိတ်း ဝႃႈၼႆ ၊ လႆႈၶေႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးသေတႃႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈတေႃႇသူႈလိူင်ႈ(အမှု) ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၊ ယၢမ်းၽွင်း တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2019 ဝႆၢးသေ ပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 August 2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ပွၵ်ႈၽွင်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်ဢူး ထုၵ်ႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ဢူး။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 August 2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်ႉပိုၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 05 : 00 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (Defence Services Technological Academy – DSTA) ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ဢိၵ်ႇတင်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈလၢၼ်ႇၶူဝ်ၵိုတ်ႈ (ၵူၵ်ႉထဵၵ်ႉ) – ၼွင်ၶဵဝ် 5 ဢွင်ႈတီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် လႄႈ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း လႆႈလူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁိတ်ႈ ပွၵ်ႉၶႃၼၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈလုတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢဝ်မႃးၼႂ်း-Facebook
ၶေႃႈမုၼ်း-Mizzima
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း