ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႇ ထွၼ်ၽွင်းတၢင်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး

ယွၼ်ႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) သေ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ထွၼ်ၽွင်းတၢင်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽၢႆႇတၢင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႆႈႁွင်ႉတူဝ်ၽွင်းတၢင် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႄႈ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus)  ဢၼ်ပဵၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ဢိၵ်ႇတင်း ဢင်းၵိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ တေလႆႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ယၢမ်ႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး တေသိုဝ်ႉႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉတီႈၾရင်ႇသဵတ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 4 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယႃႇလူႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶျွင်းဢိပ်း လိူဝ်း တရီႇယွင်း (Jean-Yves Le Drian) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်လႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉသူႈမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢဵမ်ႇမႃႇၼူႇဢႅဝ်ႇလ် မႃႇၶရူၼ်ႇ (Emmanuel Macron) ၵေႃႈ လႆႈတႅပ်းတတ်းႁွင်ႉၶိုၼ်း ၽွင်းတၢင်ၾရင်ႇသဵတ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ”  သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၼၼ်ႉဝႃႈ “ ဢၼ်ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႆႈထွၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈလၵ်ႉတႅင်းၽၢႆႇလင်ၵၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပႃးရိတ်ႉသ် (Paris) ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ “ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢဵမ်ႇမႃႇၼူႇဢႅဝ်ႇလ် မႃႇၶရူၼ်ႇ (Emmanuel Macron) လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ် သၵွတ်ႉ မေႃႇရီႇသၼ်ႇ (Scott Morrison) ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဢေႃးသတြေးလီးယႃး သူင်ႇမႃးပၼ်  လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းၶိုၼ်း လွင်ႈထွၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈတေသိုဝ်ႉႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း ၽူႈၼမ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ၼႆႉၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ၼႆႉ မီးဝႆႉ 3 မိူင်းသေ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် Technology တႃႇသၢင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼိဝ်းၶရီးယႃးပၼ် ဢေႃးသတြေးလီးယႃးၼႆလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႉတေႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လူႉသုမ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸုမ်းဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ၼႆႉ တူၺ်းႁၼ်လႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇတေတိုၵ်းတေႃးဢဵၼ်ႁႅင်းၶႄႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၸွမ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၼႂ်းပွတ်းဢေးသျႃး ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈႁိမ်ၵၼ်တီႈလိၼ်ၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼိဝ်းၶရီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းထီႉ 7 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ၼႆႉ ယင်းၽႄမႅင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇၵၼ် ၽၢႆႇသႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber)၊ AI လႄႈ Technology တၢင်ႇမဵဝ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႂ်ႈၼမ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World, Thairath

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း