ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 April 2021 ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈၵႂႃႇပိၼ်ႇမႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉမႃး တေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ တေပဵၼ် သေႃးၵပီႇ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ Salween Institute For Public Policy တႅမ်ႈဝႆႉသေ တၢင်ႇဝႆႉၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ Irrawaddy ၶႃႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူတ်းပႅတ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉသေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မီးမႃးယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တင်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (SAC) ယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၼ်ဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁွတ်ႇၽႅဝ်ႈၶိုၼ်းတီႈ ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ၼိမ်သဝ်းသေ ၽွင်းငၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ၊ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပေႃႇပဵၼ်ထတ်းၵၼ်ယူႇ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း တႃႇလႆႈမႃးပိူင်ငဝ်ႈပိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ တႃႇတေယႃႉပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းလင်လိူဝ်မႃးယူႇၵူႈဝၼ်းသေ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ်ၵၼ်မႃးယူႇ။

ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်းဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉယၢင်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇတူၵ်းလူင်း ၵႂႃႇသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃး လႄႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသူမ်းဝႆႉႁႅင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ သုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ (License) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima လႄႈ Democratic Voice of Burma (DVB) ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁႃထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ ထွမ်ႇငၢဝ်း လူၺ်ႈတင်း ဢွမ်လူမ်း (ရေဒီယို) လႄႈ လဵၼ်ႈ Social Media သေ လၢႆးၵၢၼ် TV ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

credit to photo owners
credit to photo owners

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉတင်းမူတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢီးဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတင်း Online လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႅၵ်းဢၼ်ပွမ် ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတင်း 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇမႃးယူႇ ၶေႃႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၼႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႆႈ။ ယေးငိုၼ်း ၵေႃႈယင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁူင်းယႃ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လၢၼ်ႉတင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပိၵ်ႉဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ မိူၼ်မီးယူႇတီႈမိူင်းၼိုင်ႈႁင်းၵူၺ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ပေႃးတေသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်း လႄႈ လွင်ႈၽႅၼ်ၸတ်းထတ်းမႄးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးသေ ဢၼ်ႁၼ်မီးယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈၽၢႆႇသိုၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်လၼ်ဢွၵ်ႇယူႇတီႈပၢႆၵွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇပေႃးတေၽႅဝ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်မႃးဝႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိၼ်ႇၸႂ်ႉငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈယေးငိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်း သင်ဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႆ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တေတီႉၺွပ်း ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမႃးယူႇ။

ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတႃႈရူတ်ႉၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆ လႄႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလိုပ်ႇဢွၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းလိုဝ်ႈယူႇသဝ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ယူႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်းထတ်းသၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ၵပ်ႉၵိၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇသေ လႃႈလီႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇသေ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတေပေႉၵိၼ် လူလၢႆ လႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉလၢႆးၸႃႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၼႃႇငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းမႃးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၶေႃႈဢၢင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ပေႃး တေၸၢင်ႈဢုပ်ႉမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဝႆႉယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢပ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈမႂ်ႇပၼ်ဝႃႈ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆ ၼင်ႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သေပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈသေဢိတ်းလႄႈ တႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပေႃးတေလႆႈၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင်တြႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽႅဝ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးဢဝ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ ထူပ်းတၢင်းတိူၵ်ႈဝႆႉယူႇသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈယႃႉတပ်ႉၶဝ်ၵွႆၶိုၼ်းၵူၺ်းၶဝ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈမူၼ်ႉမႄးၽိုၵ်းသွၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွတ်ႈၶိုၼ်းယူႇသေ လူဝ်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမႂ်ႇ ၸၢတ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈမႂ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႇဝႃႈ Generation Z ၸိူဝ်းတႅပ်းတပ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ဝႆႉပုတ်းၶၢတ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢၼ်ၶတ်းၶေႃႈသင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝႆႉယူႇသေ ယွၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႂ်းပၢၼ်ၼႆႉလႄႈ တိုၼ်းၶတ်းၵၢၼ်တင်း လွင်ႈသိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ တႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ မီးၵၢင်ၸႂ် တႃႇတေပၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ။

ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တႄႇဢဝ်ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 700 ပၢႆသေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁၼ်တၢင်း တေယဝ်ႉၵႂႃႇလႆႈလႄႈ  ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးဢမ်ႇတြႃးသေ ၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉယူႇသေ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေဢၢၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးလႆႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၵေႃႇမတီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း CRPH ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ လႄႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတမ်းဝၢင်းၼႄပႃး သဵၼ်ႈတင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ 

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႃးလွင်ႈ “တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ”  ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီႊၼၼ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇ CRPH လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းဝႆႉသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ လူၺ်ႈလၢႆးၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းႁပ်ႉတွၼ်ႈသေ ပဵၼ်လွင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈယူႇသေ ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ တေယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉထိုဝ် သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ မိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ၶရေႇသီႇ လႄႈ တေမုင်ႈမွင်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅမ်ႈပွင်ၵႂၢမ်း လူပ်းလင်လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတူၵ်းမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈယၢပ်ႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းဝႆႉယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈတေႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယင်းမုင်ႈမွင်းလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မႂ်ႇသေ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉၸိုၼ်ႇၶိုၼ်းလႆႈသေ  တေၸၢင်ႈသၢင်းၸႂ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶိုၼ်းမႃးလႄႈ  မိူင်းဢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေယၢင်ႈၸူးလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မိူင်းၵတ်းယဵၼ်မႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း