ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းရေႃးၵႃႇ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ−19 (COVID-19)

ဢိင်ၼိူဝ်ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ဝႆးရၢတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ပေႃႇပဵၼ်မႃး တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈတိူၼ်းၵႂုႇၶႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵူႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ မုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈတိူၼ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း  ဢိၵ်ႇၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၾၢင်ႉသတိၵၼ်ယႂ်ႇႁႅင်းသေၵမ်း။

ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢီႈယႃတႃႇယူတ်းယႃမၼ်းၵေႃႈ ပႆႇၶူၼ်ႉႁႃလႆႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ယႃႇဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်း ပဵၼ်ၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈထိုင်တူဝ်ၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

  1. ဢဝ်ၼမ်ႉယႃဢႄးလ်ၵေႃးႁေႃးလ် (Alcohol) ဢၼ်မီးႁႅင်း 70% ၼၼ်ႉ ၵႆႉလၢင်ႉပၼ် ၸဵတ်ႉပၼ်မိုဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵေႃႈ ယႃႇယိပ်းမိုဝ်းတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်သေ ႁႂ်ႈယုၵ်ႉမိုဝ်းဝႆႈမႂ်ႇသုင်ၵၼ်ဢဝ်တႃႉ။
  2. ယႃႇယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်၊ ပေႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈသေ လူဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼမ် ၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း လႄႈ  မိူဝ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈ ယႃႇယူႇဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်။
  3. မိူဝ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၵေႃႈ သုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်းႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်သေ ယႃႇႁူမ်ႈၸေႃႉ ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉၸေႃႉၵၢင်။
  4. ၽွင်းယၢမ်းရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်း ပွႆးယႂ်ႇ ပွႆးလူင် လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ယႂ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်တေမီးၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်ၼမ်။
  5. ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵူႈဢိူင်ႇ၊ ၵူႈဝဵင်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ၼမ်ႉယႃဢႄးလ်ၵေႃး ႁေႃးလ် (Alcohol) ဝႆႉသေ လၢင်ႉမိုဝ်း လႄႈ သႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်။
  6. ပေႃးမီးလူမ်းၼၢဝ်၊ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ဢူၵ်းၸဵပ်းၼႆ ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁႃမေႃယႃၵမ်းလဵဝ်တႃႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မေႃၸပ်းၽႄႈတိူၼ်းလႆႈငၢႆႈလႄႈ ပေႃးမီးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ယူႇၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၸိုင် တေလႆႈၾၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈၸပ်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈမီးတၢင်းမႆႈၸႂ် ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်မႃးၼင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။


                                                                                                                       ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

  1. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း     +959458043131
  2.  ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ +66 653767157 ­

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း