ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်တၢင်း Online ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17-18 December 2020

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း