ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊ
ဝၼ်းထီႉ 21 May 2020

  1. ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊ ဢၼ်ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 21 May 2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ရေႃးၵႃႇၵၢပ်ႈလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼင်ႇၵူႈပီႊယူႇယဝ်ႉ။
  2. ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊသေတႃႉ တေႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူး ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လႄႈ တေၸတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂႃႇယူႇ။
  3. ၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တူဝ် ထိုင်သၢႆၸႂ်ႁဝ်းႁႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် ၼႄႉၼမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း၊ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈၵႆ ပႆတီႈယၢဝ်းမႃးၸိုင် ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း (14-21) ဝၼ်း၊ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် (1-2) မီႇတိူဝ်ႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ၊ သင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၸိုင် ႁႂ်ႈယုၵ်ႉမိုဝ်းတူင်ႉတၵ်ႉမႂ်ႇသုင်ၵၼ် တႅၼ်းတၢင်တီႈယိပ်းမိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေၵမ်းၼႆ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

                                                                                                                                                                                                                                     ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

  1. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း     +95 945 804 3131
  2.  ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ   +66 653 767 157 ­

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း