ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း