ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19

(1) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဝႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID–19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းဝႆးသေ ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇ တူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ၊ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 (5) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

(2) တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ် COVID–19 ၼၼ်ႉ ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၵေႃႈ ဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်း ၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID−19 ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸီႉသင်ႇ တပ်ႉၸုမ်း တပ်ႉၵွင် လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

(3) ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႆႉသေ တႄႇဢဝ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း  တေႃႇပေႃး ထိုင် တပ်ႉဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉယဝ်ႉ။

(4) ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID−19 ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် RCSS ၵူႈတီႈတီႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ပေႃးတေဢွင်ႇမၢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၽႂ်းၽၢႆလႆႈလီ ၼၼ်ႉ တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇလႅင်း ငူပ်ႉငီႉ တင်းၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ RCSS သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

(5) ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ထုၵ်ႇလီဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၶတ်းၸႂ်ၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ၊ ၵုမ်း ထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 လႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈ မိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


                                         
ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

  1. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း     +959458043131
  2.  ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ +66 653767157 ­

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း