ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊ

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၶွပ်ႈတဵမ် (10) ပီႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း