ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း