ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တၢဝ်းလုတ်ႇ PDF

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း