ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း (8)

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း