ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႅပ်း 4 တႅပ်း – ငဝ်းတူင်ႉမႂ်ႇ ပိုတ်ႇၽိူၺ်ၼႄ တၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ “ၽွင်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈ” ၼႂ်းမိူင်းတႆး

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း