ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19
ဝၼ်းထီႉ 27 April 2020

  1. ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈရေႃးၵႃႇၵၢပ်ႈလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉသေ ႁူင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပဵၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသေ တေဝၢႆႇ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ငိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းသိူဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။
  • ရေႃးၵႃႇၵၢပ်ႈလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈ လၢမ်းငၢႆႈသေ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉ တိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတင်းၼမ်လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမေႃယႃၶဝ်ၼႄႉၼမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ် (14) ဝၼ်း၊ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်    1-2 မီႇတိူဝ်ႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈသေ ယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင်လႃးလႃး၊ သင်မီး ပၼ်ႁႃလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၸိုင် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်း။
  • ၽွင်းယၢမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႆႉလွင်ႈရေႃးၵႃႇၵၢပ်ႈလူင် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈယႂ်ႇသေ ႁႃလွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼမ် ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸွမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇ။
  • ဢၼ် မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၵေႃႈ ယူႇသဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး၊ ၶႄႇ ယူႇ လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ငိၼ်းလီႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ယူႇ။

                                                                                     ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

  1. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း             +959458043131
  2.  ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ          +66 653767157 ­

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း