ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (1) ၶမ်ႈ၊ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (1) ၶမ်ႈ၊ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း