ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းၾူၼ်း တႃႇလွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MRTV ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းၾူၼ်း တႃႇလွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ လွင်ႈလွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းယေးငိုၼ်း AYA၊ KBZ၊ CB၊ ဢိၼ်းဝ လႄႈ ယေးငိုၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းၵၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်လွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလူၺ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တင်းမူတ်း ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တီႈယေးငိုၼ်း 5 ဢၼ်သေ ယေးငိုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇပၼ်ယူႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MRTV ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၽွင်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်း လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပၢၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢတ်ႉၾူၼ်း (SIM Card) MTP လႄႈ Telenor ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တႃႇၼႂ်းၵၢၼ်လွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းလူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆး ၼႂ်းၾူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ MTP လႄႈ Telenor သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၸူးထိုင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းသဵင်ႈဝႃႈ Application ယေးငိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ WavePay၊ KBZPay၊ KBZm-Banking၊ CB Pay၊ AYA mBanking လႄႈ MAB Mobile လႄႈ Application ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Microsoft Office 365 Services Apps (Outlook, Business Skype, Teams, OneDrive) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလူၺ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းလႆႈယဝ်ႉၼႆ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႆႉသေ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆႉတႄႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Nikkei Asia ဝႃႈ − ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင်ႇ ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တႃႇၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်လႆႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉဝႆႉသေ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် ဢမ်ႇၼၼ် Application ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉသေယဝ်ႉ ၶဝ်တေပၼ်ၸႂ်ႉ မဵဝ်းဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈ တီႈဢေႇသုတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ငိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸုၵ်းပႂ်ႉၸႅၼ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ထႅဝ်ယၢဝ်း ၽၢႆႇၼႃႈယေးငိုၼ်း လႄႈ ၽၢႆႇၼႃႈတိူၵ်ႈငိုၼ်း ATM တႃႇထွၼ်ငိုၼ်းၼႆႉ မီးယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ တေႃႈၼင်ႇ ယေးငိုၼ်းၵၢင် ယင်းတိုၵ်းသူၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်လွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်း လူၺ်ႈလၢႆးဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇမၢႆမီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ − လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မီးၽွၼ်းလီယူႇ၊ ပေႃးႁိုင်မႃးတႄႉ ၸၢင်ႈတေမီးၽွၼ်းႁၢႆႉတၢမ်းမႃးၸွမ်း၊ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းယေးငိုၼ်း၊ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း