ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၽၢႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 2.5 လၢၼ်ႉပီႇလီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ထႅင်ႈ 15 ဢၼ် လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ တေႁၼ်ပဵၼ် ဝၢႆးသေမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ မီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသေ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယူပ်ႈလူင်းၵႂႃႇယူႇ မွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်း (20%) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ တေပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉယဝ်ႉ တေပႃးၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇလဵင်ႉလူ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သၢင်ႉငိုၼ်းတိုၼ်းတင်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 2.8 လၢၼ်ႉပီႇလီႇယၼ်ႇၼႆယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပႃႈလင်ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ မိူင်းလႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် လုၵ်ႉမိူင်းလႂ်မႃးလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2021 ၼႆႉ ဢၼ်လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၶႄႇ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႄႈ ထႆး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း