ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ပၼ်ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယူႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ သင်မီးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် ၶၢတ်ႈယူႇ ႁိူၼ်း လႄႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉမီးပႃး လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉၼႆၸိုင်ႈ ႁိူၼ်း လႄႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇသိမ်းဝႆႉသေ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ် ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေၶိုၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ယူႇလႄႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တီႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ဝဵင်းပတဵင်ႇၵျီး ဝၢၼ်ႈယူၺ်းသု ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 June 2021 ၼႆႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်တလေးသေ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်လူတ်ႉၾႆး ဢၼ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တင်ႈၸႂ်လွၵ်ႈငိူတ်ႈသႂ်ႇ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လွၵ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ၵူၺ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သေ တေသိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇၸေႇယႃႇလုၼ်ႇ လုၵ်းႁဵၼ်းၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်လွၵ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇႁတ်းၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၼ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢတ်ႈယူႇ ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ် ၼႆသေ သင်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း