ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 1,700 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ် October 2021 ထိုင် လိူၼ် March 2022 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း 1,700 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျၢတ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ထီႉသွင် တၢမ်းလင်ငိုၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်လႆႈၸၢႆႇပဵၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉငိုၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း 9,000 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆလႄႈ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းႁႃႈ 15% ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 1,700 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ
ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ − ငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးမႃးၼိူင်းတူၺ်း ငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် လူတ်းယွမ်းဝႆႉလိူဝ်မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လၢႆပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇသိုၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ ငိုၼ်း 1,300 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်သေ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵူႈတီႈတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တႃႇၶဝ်တေၸႂ်ႉငိုၼ်းၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ တႃႇ 1,000 ပီႇလီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ 500 ပီႇလီႇယၼ်ႇ၊ တွၼ်ႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ 100 ပီႇလီႇယၼ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း