ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ 9 လိူၼ် ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1,337 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1,367 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 October 2021 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 October 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆ 1,155 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 765 ၵေႃႉယူႇသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 75 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈလူႉတၢႆ 93 ၵေႃႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 14 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 182 ၵေႃႉသေ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီးယူႇ 602 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတင်းမူတ်း မီး 986 ပွၵ်ႈ၊ လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ မီး 2,344 ပွၵ်ႈ၊ လွင်ႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် မီး 312 ပွၵ်ႈ ႁူမ်ႈလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတင်းမူတ်း မီးယူႇ 3,642 ပွၵ်ႈသေ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵဵဝ်ႇၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ၵေႃႈ မီးယူႇ 251 လင်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ 536 ပွၵ်ႈ ၶူဝ် 76 တီႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃးမၢၵ်ႇပွႆယႃႉလူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်း NUG ၊ CRPH လႄႈ PDF ၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းဢီးသေပဵၼ်မႃး ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉသေပဵၼ်မႃး လႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီထၢမ်ထိုင် ၶေႃႈၵျၢင်ႉၵမ်ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သႂ်ႇပႃးဝႆႉၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသႂ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼႄပႃး လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ မီးၵႃႈႁိုဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 October 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးယူႇ 1,196 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုတ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တေၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်ႇတြႃး လႄႈ လွင်ႈသၢၼ် ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈ ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ ၶႃႈတၢႆယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်း၊ ယၢင်းလႅင် လႄႈ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇသေ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႈၸဵပ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း