ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Skynet တွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈ တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈတႃႇတေ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈၼႆ လွင်ႈသေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢုၼ်ၵဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ် Online သေ သေႃႇသူၼ်းပိုၼ်ၽႄႈလႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 15 March 2021 သမ်ႉ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသင်သေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 March 2021 ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU လႄႈ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိၵ်ႉလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉသေ ဢမ်လပ်ႉပႅတ်ႈ Media ၵူၺ်းတႄႉ တေဢမ်ႇႁူမ်ႇတူမ်းလႆႈ လၢႆးႁဵတ်းႁုၵ်းႁၢႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉလႄႈ တႃႇတေႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း