ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇမေႃမီးတၢင်းႁူႉၵၼ်သေ လူတ်းယွၼ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတႃႇတေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉသေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေႃႇၵေႃႉ လူဝ်ႇမေႃမီးၸႂ်ႁူႉႁင်းၽႂ်မၼ်း လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ယွမ်းလူင်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2021 တေႃႇထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2021) ၼႆႉ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ် လႄႈ  လူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 1,140,000 ပၢႆ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ (motorcycle) မီးယူႇ 6,450,000 ပၢႆၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်း တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ  လူဝ်ႇႁဵတ်းလူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ပၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်း(Public Transportation) ၊  လူတ်ႉၾႆးပၼ်ႇႁွပ်ႈဝဵင်း လႄႈ လူတ်ႉၾႆးဢၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတေႃႇၵေႃႉၵေႃႈ လူဝ်ႇမေႃႇမီးၸႂ်ႁူႉႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ လူတ်းယွမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉ တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇႁႃလၢႆးတၢင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်း လူတ်းယွမ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈသေ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတင်းၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးလႄႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လၢႆၽၢႆႇလၢႆတင်း ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီး ၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉ၊ ႁႅင်းသႅင်လႅတ်ႇ လႄႈ ႁႅင်းလူမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵႂႃႇပႃးဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလူၺ်ႈလၢႆး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၼပ်ႉယမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈယူႇ သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းသင် လႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO ၵေႃႈ မီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈႁူၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈလၢႆးတၢင်း ဢမ်ႇဝႃႈတၢင်းၵူတ်ႉႁိုဝ် တၢင်းသိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း