ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၸုမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တၢင်ႇထိုင် လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 48 တီႈဝဵင်းလူင်ၵျီႇၼီႇပႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ 3 ပွၵ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) ၸုမ်းဢၼ်မီး သုၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလွတ်ႈလႅဝ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းထိုင်တီႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်း IIMM ၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်တၢင်ႇထိုင် ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်သေ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တေတၢင်ႇထိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်ႇထိုင်ၼႄတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် မိူင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼၼ်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 ၼႆႉ တွမ်ႇ ဢႅၼ်ႇတရူး (Tom Andrews) ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၸူးတီႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇယူႇသေ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈမီးတၢင်းၽိတ်းၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ ယွၼ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆယူႇ 1,100 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 14 – 17 ၼႆႉ 75 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ 8,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉထုၵ်ႇတိုၵ်းတေႃးလႄႈလမ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃဢွင်ႈတီႈ လွတ်ႈၽေးၼႆႉ မီးယူႇ 230,000 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇမွၵ်ႈ 500,000 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈတီႉၺွပ်းတူဝ်ၶဝ်သေ ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်ၶဝ်ဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ မွၵ်ႈ 177 ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း