ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇသူၼ်းတုမ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈသူၼ်းတုမ်လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇသူၼ်းတုမ် ဢိတ်ႇသရေး − ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ (Dickens and Madson) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2021) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸၢင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇသူၼ်းတုမ် ဢိတ်ႇသရေး − ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ တႃႇသူၼ်းတုမ် ႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈၸႂ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝႃႈၼႆသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူး လႄႈ Ari Ben-Menashe ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇသူၼ်းတုမ် (Dickens and Madson) လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Foreign Lobby Report လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇသေ Ari Ben-Menashe ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈၵႃႈသူၼ်းတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ Ari Ben-Menashe ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းတင်းသဵင်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 July 2021 ၼႆႉၵေႃႈ Ari Ben-Menashe လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်း လႄႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈတႃႇသူၼ်းတုမ်သေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

Ari Ben-Menashe ၼႆႉ ၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇဝႃႈၼႆသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်မၼ်းလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သႅၼ်းသုင် ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတေႉ Ari Ben-Menashe ပၢၵ်ႈထဵင်ပႅတ်ႈ တႃႇတေလၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း