ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းပႆႇယဵၼ်

ၼင်ႇႁိုဝ်တေယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်း ပေႃးတေလီၶိုၼ်ႈယွၼ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈပႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Straits Times တွင်ႈထၢမ်ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဢူင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ လၢၼ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းပႅတ်ႇ 18% ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းဢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2021 မွၵ်ႈလိူၼ် December ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လၢၼ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဢူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ − လႅၼ်လိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမူႇၸေႊ၊ လႅၼ်လိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း (မိူင်းတႆး)၊ ၶူဝ်ၵေႃႉတွင်း (တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇရီႇ) လႄႈ လၢၼ်ႇၽၵ်းတူထီးၶီး (တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇရီႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလူတ်းယွမ်းပၼ်လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ (ၼွင်ဢိၼ်းလေး)၊ ဝဵင်းၵဝ်ႇပူးၵမ်ႇ လႄႈ ၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငူၺ်ႇသွင်ႇ၊ ငပလီႇ၊ ၶျွင်းတႃႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈပႃး မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆလႄႈ တႃႇၵုမ်းထိင်းငဝ်းလၢႆး COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလီလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉၼႆ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းဢၼ်သမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီး 24.25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး 514,716 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း