ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၽၢႆၾႆးၾႃႉတႃႇမိူင်းၶႄႇ ၼိူဝ်ၼမ်ႉတူႈယူႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၽၢႆၾႆးၾႃႉ ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် (အထက်ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း) ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶေႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၽူႈလူင်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၶႄႇ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ သဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႇသေ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 280 မႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇဝတ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းထၢၵ်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2010။

မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းၽၢႆၾႆးၾႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ၽၢႆၼမ်ႉတူႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေႁဵတ်းၽၢႆၾႆးၾႃႉ (5) တီႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းတိူင်းမၢၼ်းတလေး (2) တီႈလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး (3) တီႈ ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶေႇ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၊ ၽၢႆတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၾႆးဢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ တီႈၽၢႆၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေသူင်ႇၵႂႃႇၸူး မိူင်းၶႄႇ တႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း 90% ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၾႆးၾႃႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေလႆႈၶၢႆႉပၼ် ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ႁၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တေၸူမ်ယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ပၢၼ်၊ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၽၢႆၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 26 January 2021 ဢွၼ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ၊ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵျွၵ်းမႄး လႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၸွႆႈၵိုတ်းပၼ် ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈဝႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း