ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်းလွင်ႈၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈသဵင်ႈ

တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တီႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈတိူဝ်းဝၼ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႁၢမ်ႈ ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) ၼႆႉသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉလုမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇသဵင်ႈ (August 2021) ဝႃႈၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈတိူဝ်းၽိူမ်ႉဢႃႇယု လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႆႉၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈသဵင်ႈ (September 2021) ၼႆႉဝႃႈၼႆ။  ၵူႈၸႄႈဝဵင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးယူႇ 120 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း Stay at Home သေ သင်ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် မီးလွင်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇလႄႈ တေလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းထိင်းလႄႈ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၽွင်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ မီးလွင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်ႈၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸွႆႈထူၺ်ႈၸႂ် (ဢွၵ်ႇသျီႇၵျိၼ်ႇ) ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉႁႅင်းယူႇ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ယူႇထႅင်ႈ 3,166 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ   392,300 ၵေႃႉ သေ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 106 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီးယူႇ 15,183 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 311,952 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း